Положення про департамент фінансів Кіровоградської обласної державної

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 18 червня 2018 року № 430-р

Голова Кіровоградської

обласної державної адміністрації

                   С.КУЗЬМЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ

про ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Загальні положення

1. ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – департамент фінансів) утворюється головою Кіровоградської обласної державної адміністрації, входить до складу Кіровоградської обласної державної адміністрації, підпорядковується голові Кіровоградської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.

2. Департамент фінансів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням про департамент фінансів.

Основні завдання департаменту фінансів

3. Основними завданнями департаменту фінансів є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Кіровоградської області;

розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету;

підготовка розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання на розгляд голові обласної державної адміністрації;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану області, перспектив її подальшого розвитку;

здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Департамент фінансів відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку області та вживає заходи щодо усунення недоліків;

5) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах області;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів обласного бюджету;

розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації;

8) аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд керівництва обласної державної адміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

16) організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласних державних адміністрацій матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрації;

17) проводить аналіз відповідності формування міжбюджетних трансфертів бюджетному законодавству на рівні районних, міських (міст обласного значення) бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад;

18) перевіряє рішення районних, міських (міст обласного значення) рад, міських, селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад про затвердження відповідних бюджетів та внесення змін до них на відповідність їх бюджетному законодавству;

19) складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

20) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

21) проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах;

22) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

23) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апаратів районних державних адміністрацій;

24) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до місцевих бюджетів області;

25) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної фіскальної служби, територіальними органами Казначейства, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

26) зводить показники місцевих бюджетів, що входять до бюджету області, та подає їх у встановлені строки Мінфіну;

27) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

28) готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;

29) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;

30) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери;

31) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;

32) інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає їй на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного бюджету;

33) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

34) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

35) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному чинним законодавством;

36) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;

37) використовує у своїй роботі дані щодо грошового обігу в області, балансів грошових доходів і витрат населення;

38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

39) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

40) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

41) бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури місцевих державних адміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

42) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

43) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

44) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених
пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

45) аналізує діяльність структурних підрозділів з питань фінансів районних державних адміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів рад міст обласного значення міських, селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад і готує пропозиції щодо її вдосконалення;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

47) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

48) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

49) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

50) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

51) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

52) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

53) бере участь у вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

54) забезпечує захист персональних даних;

55) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

56) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Права департаменту фінансів

5. Департамент фінансів має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

  1. залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
  2. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації;
  3. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
  4. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Департамент фінансів в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Управління департаментом фінансів, права та обов'язки директора

7. Департамент фінансів очолює директор.

Директор департаменту фінансів призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

8. Директор департаменту має трьох заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад директором департаменту фінансів обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

9. Директор департаменту фінансів:

1) здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню у ньому належних умов праці;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про департамент фінансів;

3) затверджує положення про структурні підрозділи департаменту, посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;  

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Кіровоградській області;

10) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту фінансів в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису департаменту фінансів;

12) затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посади і звільняє з посад працівників департаменту;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

16) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

18) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Директор департаменту фінансів здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби у департаменті фінансів.

11. Накази директора департаменту фінансів, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінфіном.

12. У департаменті фінансів для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора департаменту (голова колегії), заступників директора департаменту за посадою, а також інших працівників департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

Директор департаменту вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту фінансів, та контролює розробку проектів відповідних рішень.

Фінансово-господарська діяльність департаменту фінансів

13. Департамент фінансів утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту фінансів визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

15. Штатний розпис та кошторис департаменту фінансів затверджується в установленому законодавством порядку.

16. Департамент фінансів є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Директор департаменту фінансів

обласної державної адміністрації                                                                                      С.ШЕРЕМЕТ

 

Додаток

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 26 червня 2018 року № 474-р

СКЛАД

колегії департаменту фінансів

Кіровоградської обласної державної адміністрації

Голова колегії

ШЕРЕМЕТ

Сергій Вікторович

-

директор департаменту фінансів

облдержадміністрації

Заступник голови колегії

АНІСІМОВА

Анжела Миколаївна

-

заступник директора департаменту

фінансів – начальник бюджетного управління

департаменту фінансів облдержадміністрації

Секретар колегії

КОКОТ

Світлана Анатоліївна                        

-

провідний спеціаліст відділу кадрової,

організаційної роботи та господарського                                                                     забезпечення департаменту фінансів

облдержадміністрації

Члени колегії:

БІЛОКОНЕНКО  

Ольга Василівна                                    

-

начальник відділу доходів та економічного

аналізу департаменту фінансів

облдержадміністрації

ГРАБОВИЙ

Іван Петрович                                        

-

начальник відділу кадрової, організаційної

роботи та господарського забезпечення

департаменту фінансів облдержадміністрації

ЕКШТЕЙН

Людмила Станіславівна                        

-

заступник начальника бюджетного управління –

начальник відділу зведеного бюджету та

міжбюджетних відносин департаменту

фінансів облдержадміністрації

ЗАЇКА

Валерій Віталійович                          

-

начальник відділу фінансів соціального

захисту населення та розрахунків за енергоносії департаменту фінансів облдержадміністрації

КИРИЛЕНКО

Ірина Олександрівна

-

начальник відділу фінансів галузей

виробничої сфери департаменту фінансів                                                                     облдержадміністрації

ОСТАПЧУК

Ірина Дмитрівна

-

завідувач сектору фінансів місцевих органів влади і управління відділу інформаційного забезпечення та фінансів місцевих органів влади і управління департаменту фінансів облдержадміністрації

ПЕТРОВА

Наталя Григорівна

-

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення – головний бухгалтер департаменту фінансів облдержадміністрації

ШАНОВСЬКА  

Євгенія Борисівна                                

-

начальник відділу фінансів установ соціально –

культурної сфери департаменту фінансів                                                                     облдержадміністрації.

Директор департаменту фінансів

обласної державної адміністрації                                                                                                  С.ШЕРЕМЕТ

Маєте проблеми зору? Оберіть зручний формат:

Decrease font size Default font size Increase font size